Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Ferie zimowe w Światowidzie

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

SIŁA WSPARCIA / STRENGTH OF SUPPORT

Program Erasmus+

Edukacja Dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

Nazwa projektu: SIŁA WSPARCIA / STRENGTH OF SUPPORT

Termin realizacji: 1.10.2018 - 31.03.2020

Lider: CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWID w Elblągu

Partnerzy:

- BĮ neįgaliųjų centras  "Klaipėdos lakštutė", Litwa

- Kynnys ry (The Threshold Association), Finlandia

- Mestske divadlo - Divadlo z Pasaze, Słowacja.

Główny cel projektu - wymiana i zebranie dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym, związanych z poprawą funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie poprzez wypracowanie skutecznych metod komunikowania się i arteterapii.

Cele szczegółowe projektu:

• upowszechnienie metod alternatywnej komunikacji oraz arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi

• przeniesienie dobrych praktyk w zakresie komunikowania i funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz arteterapii z zagranicy do organizacji i ich odbiorców z innych krajów

• przeprowadzenie szkoleń dla otoczenia osób niepełnosprawnych / opiekunów, specjalistów, instruktorów, wolontariuszy, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi;

• opracowanie metodyczne materiałów dotyczących metod pracy z osobami niepełnosprawnymi i rozpowszechnienie

• praktyczne wykorzystanie narzędzi z zakresu komunikacji alternatywnej.

W oparciu o doświadczenia partnerów i własne chcemy poznać nowe metody ułatwiające komunikację oraz nabywanie nowych umiejętności umożliwiających dorosłym osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie zarówno w grupie rówieśniczej, jak  i przestrzeni publicznej.

Szereg działań, które będą podejmowane w czasie realizacji projektu, ukierunkowane będą na ograniczenie wykluczenia osób defaworyzowanych i poprawę jakości ich życia.

Projekt adresowany jest do kadry niezawodowej edukacji dorosłych.

W ramach projektu zaplanowano działania: 

1. Spotkania bezpośrednie (Międzynarodowe Spotkanie Projektowe)

2. Działania lokalne między mobilnościami.

3. Szkolenia, warsztaty w ramach krótkich programów szkoleniowych.

**********************

SIŁA WSPARCIA / STRENGTH OF SUPPORTae

Erasmus + program
Adult Education, Action 2 - Strategic Partnerships. Cooperation for innovation and good practices.

Project name: SIŁA WSPARCIA / STRENGTH OF SUPPORT

The deadline for completion: 1.10.2018 - 31.03.2020

Leader: Centrum Spotkań Europejskich w Elblągu (THE CENTER FOR THE EUROPEAN MEETINGS ŚWIATOWID in Elbląg)

Partners:

- BĮ neįgaliųjų centras "Klaipėdos lakštutė", Lithuania

- Kynnys ry (The Threshold Association), Finland

- Mestske divadlo - Divadlo from Pasaze, Slovakia.

The main goal of the project - exchange and gathering of good practices at the international level, related to improving the functioning of people with disabilities in society by developing effective methods of communication and art therapy.


Detailed objectives of the project:

popularizing methods of alternative communication and art therapy in working with disabled people

transfer of good practices in the field of communication and functioning of disabled people and art therapy from abroad to organizations and their recipients from other countries

training for the environment of disabled people / carers, specialists, instructors, volunteers who work with people with disabilities;

methodological development of materials concerning methods of work with people with disabilities and dissemination

practical use of tools in the field of alternative communication.

Based on the experience of our partners and our own, we want to learn new methods that facilitate communication and acquisition of new skills enabling adults with disabilities to function in both peer group and public space.

A number of activities that will be undertaken during the project implementation will be focused on reducing the exclusion of disadvantaged people and improving their quality of life.

The project is addressed to non-proffessional adult education staff.

As part of the project, activities are planned:

1. Direct meetings (International Project Meeting)

2. Local activities between mobility.

3. Training, workshops as part of short training programs.

*****
The International Project Meeting is behind us - please visit our Lithuanian partner website.

In our gallery you can find a photoreport from this meeting.

***
Handicraft workshops

As part of the project, craft workshops for people with disabilities took place on March 10 at the artistic studio of CSE "Światowid". A description of the classes and photos can be found HERE.

***
Workshops on theatrotherapy

Already behind us a few hours and very inspiring workshops in the field of therapy in the context of working with people with disabilities. Classes were held on 20.03.2019 on Stage on the Floor in CSE "Światowid". Instructors, therapists, carers and adults with various forms of disability took part. Workshops according to the original script were run by:

Monika Kazimierczyk (drama therapist), Dariusz Wychudzki (music therapist) and actors of the "Przebudzeni" Theater.

If you want to be up to date with our activities within the framework of the project like us on facebook, we also invite you to view the photo gallery and video material from the workshops.

***
Training in Turku

In the last week of March 2019, a five-day course in Turku took place as part of the Siła Wsparcia / Strength of Support project. The training was prepared by the project partner Kynnys ry (The Threshold Association), and the main theme was: the rights of adults with disabilities to education and social activity.

In Finland, project partners met to get to know the rules of Finnish organizations working with people with disabilities and solutions that pass the exam in practice. The participants of the training took part in numerous study visits, lectures and workshops. English, Finnish, Lithuanian, Slovak and Polish were intertwined during the discussion about education and the organization of a support system for people with disabilities. In conversations with employees and participants of Finnish institutions, the following words were repeated many times: functionality, accessibility, and practical solutions.

We have collected good practices, ideas and inspirations in order to put them into practice with us. You can find a photo gallery HERE.

You can watch a short movie material HERE.

***

Creative painting workshops

Behind us are workshops on creative painting techniques in the context of working with people with disabilities. During the meeting in use were not only brushes, but also sponges, tapes, spatulas, foils. It was inspiring and diligent, thanks to which many original paintings were created. Classes were held on Saturday, 13.04.2019 at the artistic studio of CSE "Światowid". Instructors, therapists, carers and adults with various forms of disability took part. You can find a photo gallery HERE.

If you want to be up to date with our activities under the project, like us on facebook.

 

*****
Za nami Międzynarodowe Spotkanie Projektowe - zapraszamy na stronę www. naszego litewskiego partnera.

W naszej galerii znaleźć można fotorelację z tego spotkania.

 

 

 

 

***

Warsztaty rękodzielnicze

W ramach projektu, 10 marca w pracowni plastycznej CSE "Światowid" odbyły się warsztaty rękodzielnicze dla osób z niepełnosprawnościami. Relację z zajęć i zdjęcia można znaleźć TUTAJ.

 

 

 

***
Warsztaty z teatroterapii

Już za nami kilkugodzinne i bardzo inspirujące warsztaty z teatroterapii w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zajęcia odbyły się 20.03.2019 r. na Scenie na Piętrze w CSE "Światowid". Udział wzięli instruktorzy, terapeuci, opiekunowie oraz osoby dorosłe z różnymi formami niepełnosprawności. Warsztaty według autorskiego scenariusza poprowadzili: 

Monika Kazimierczyk (dramatoterapeuta), Dariusz Wychudzki ( muzykoterapeuta) oraz aktorzy Teatru „Przebudzeni”.

Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi działaniami w ramach projektu polub nas na fb, zapraszamy też do oglądania galerii zdjęć i materiału filmowego z warsztatów.

 

 

 

 

 

***

Szkolenie w Turku

 

W ostatnim tygodniu marca 2019 r., w ramach projektu Siła Wsparcia/Strength of Suport odbył się pięciodniowy kurs w Turku. Szkolenie przygotowane zostało przez partnera projektu Kynnys ry (The Threshold Association), a tematem przewodnim były: prawa dorosłych osób z niepełnosprawnościami do edukacji i aktywności społecznej.

W Finlandii spotkali się partnerzy projektowi, aby wspólnie poznać zasady funkcjonowania fińskich organizacji zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi i rozwiązaniami, które zdają egzamin w praktyce. Uczestnicy szkolenia wzięli udział w licznych wizytach studyjnych, wykładach i warsztatach. Angielski, fiński, litewski, słowacki i polski przeplatały się podczas dyskusji o edukacji i organizacji systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W rozmowach z pracownikami i uczestnikami fińskich instytucji, po wielokroć powtarzały się słowa: funkcjonalność, dostępność, praktyczne rozwiązania.

Zebraliśmy dobre praktyki, pomysły i inspiracje z myślą o wcieleniu ich w życie u nas. Galerię zdjęć znajdziesz TUTAJ.

Krótki materiał filmowy oglądnąć mozecie TUTAJ.

***

Warsztaty kreatywnego malowania


Za nami warsztaty z technik malarstwa kreatywnego w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi. Podczas spotkania w użyciu były nie tylko pędzle, ale i gąbki, taśmy, szpachelki, folie. Było inspirująco i pracowicie, dzięki czemu powstało wiele oryginalnych prac malarskich. Zajęcia odbyły się w sobotę 13.04.2019 r. w pracowni plastycznej CSE „Światowid”. Udział wzięli instruktorzy, terapeuci, opiekunowie oraz osoby dorosłe z różnymi formami niepełnosprawności. Galerię zdjęć znajdziesz TUTAJ.

Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi działaniami w ramach projektu  polub nas na fb.

 

 

 

 

 

 

***

Warsztaty tkackie

Za nami kolejne działanie w ramach Projektu Siła Wsparcia. W piątek 17 maja odbyły się warsztaty z technik tkackich w których wzięły udział osoby dorosłe z różnymi formami niepełnosprawności. Podczas przewlekania włóczek, sznurków i materiałów uczestnicy trenowali sprawność manualną palców i pracowali nad koordynacją wzrokowo-ruchową. Techniki tkackie wymagają cierpliwości oraz dokładności, jednak rytmiczność i powtarzalność ruchów sprzyja odprężeniu.

Galerię zdjęć znajdziesz TUTAJ.

 

***

Warsztaty z techniki sgraffito
Zrealizowaliśmy kolejne działanie w ramach Projektu Siła Wsparcia. W czwartek 13 czerwca odbyły się warsztaty z techniki sgraffito, w których wzięły udział osoby dorosłe z różnymi formami niepełnosprawności.
Tworzenie prac rękodzielniczych wymaga dokładności i precyzji, a także uczy cierpliwości. Jednak najcenniejszym efektem jest satysfakcja płynąca z wykonanej pracy.

Galeria zdjęć.

 

 

 

 

 

 

 

***

14 czerwca odbyło się kolejne działanie w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Był to wyjazd edukacyjny, połączony z udziałem w niezwykłym wydarzeniu „Świat Mało Znany”, czyli przeglądzie teatralnym spektakli tworzonych wspólnie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie i osoby pełnosprawne. "Świat Mało Znany" jest imprezą realizowaną cyklicznie od 23 lat, promującą potencjał i możliwości oraz osiągnięcia artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną z różnych regionów Polski i innych krajów Europy. 
W wyjeździe wzięli udział instruktorzy oraz terapeuci.

 Galeria zdjęć.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna